Our History  Ein hanes

 

The Fellowship started as a group of Christians from the town and countryside around Ruthin, in the picturesque Vale of Clwyd in North Wales, meeting together in a small hall in Ruthin itself in 2003. Before long we outgrew the hall and since 2006 we meet in Canolfan Cae Cymro (Community Hall) in Clawddnewydd about four miles south-west of Rhuthun on the B5105.

Sefydlwyd RCF yn 2003 gan grwp bach o bobl o'r ardal o gwmpas Rhuthun, yn Nyffryn Clwyd. Maent yn dechrau cyfarfod mewn neuadd yn y dref ar y pryd. Heddiw dyn ni'n cyfarfod yng Nghanolfan Cae Cymro yng Nglawddnewydd ar y B5105 tu allan i Ruthun, tua 4 milltir i'r de-gorllewin. 

We are a smallish-sized church, where everyone matters... As well as serving the communities of Ruthin and Clawddnewydd we also have families from Corwen, Llandderfel, Bala, Cilcain, and Denbigh now meeting together.  Our vision is to reach into the many rural communities in this area with the love of Christ.

Rydym yn eglwys s'yn dal i 'dyfu'. Yn ogystal â gwasanaethu cymunedau Rhuthun a Chlawddnewydd, mae gennym hefyd deuluoedd o Gorwen, Llandderfel, Y Bala, Cilcain, a Dinbych sy'n cyfarfod gyda'i gilydd. Ein gweledigaeth yw cyrraedd y nifer o gymunedau gwledig yn yr ardal hon â chariad Crist .

In 2011 the Church joined the Baptist Union of Wales, formed a Board of Trustees and registered with the Charity Commission.
 

We are served by a leadership team and have a part-time Pastor.
 

Our style of worship is contemporary with music led by various musicians. We have a crèche for little ones as well as Sunday school for a variety of ages. Services and speaking are generally in English but we seek to worship in the heart language of the congregation; we worship through both Welsh and English, often singing in the two languages at the same time! We believe that God has always got something to say to us from His Word, so we spend time listening to what he has to say through relevant preaching and teaching that is always rooted in the life-changing message of the Gospel.

Ymunodd yr Eglwys ag Undeb Bedyddwyr Cymru yn 2011, furffiodd Fwrdd Ymddiriedolwyr a chofrestrodd gyda'r Comisiwn Elusennau . Mae gennym Weinidog, Gweinidog Cynorthwyol a thîm Arweinyddiaeth. Mae ein dull o addoli yn gyfoes gyda cherddoriaeth a arweinir gan amryw gerddorion. Mae gennym crèche ar gyfer rhai bach yn ogystal ag Ysgol Sul i blant o bob oedran. Mae gwasanaethau a'r neges yn gyffredinol yn Saesneg ond rydym yn addoli yn y ddwy iaith; yn aml yn canu yn y ddwy iaith ar yr un pryd! Credwn fod Duw bob amser efo rhywbeth i'w ddweud i ni drwy Ei Air, felly rydym yn treulio amser yn gwrando ar yr hyn sydd ganddo i'w ddweud drwy bregethu ac addysgu perthnasol sydd bob amser wedi ei wreiddio yn neges yr Efengyl. 

 

We also have a number of midweek meetings so please contact us if you're interested in joining one near you.  

Hefyd, dyn n'n cyfardod yn ystod yr wythnos. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth os oes gynnoch chi ddiddordeb.